GENERELLE SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELT

Betingelsene nedenfor gjelder for våre tilbud og leveranser hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Hvis forhold ikke er dekket av disse betingelser, gjelder NLM-84 «alminnelige leveringsbetingelser for leveranse av maskiner og elektrisk utstyr». Avtalen er sluttet ved kjøpers aksept, selgers skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering. Tilbud er, hvis ikke annet angitt, gyldig i 60 dager.

PRISER

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og miljøgebyr. Prisene er basert på de til enhver gjeldende import, -skatte- og avgiftsregler. Forandringer på ovennevnte kan føre til tilleggsfakturering. Prisene er fra NorAlarm AS hovedlager. Priser justeres iht. ISO-fellesindeks for kontor med basis i måned før tilbudsdato. Eventuelle offentlige, kommunale gebyrer, avgifter eller godkjennelser er forhold som tas direkte mellom kunden og det offentlige.

FRAKT OG EMBALLASJE

Med mindre annet er avtalt vil kostnader i forbindelse med frakt og emballasje bli fakturert. For fakturaer med mindre verdi enn kr. 1000,- tilkommer håndteringsomkostninger på kr 150,-.

BETALINGSBETINGELSER/SALGSPANT

Hvis ikke annet er avtalt er våre betalingsbetingelser netto pr. 15 dager fra lev. dato. Ved forsinket betaling belastes morarenter. Ved oppdeling av leveranse skjer fakturering etter hvert som det leveres varer. NorAlarm AS har salgspant i de leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt. Kjøpers reklamasjon for ikke vesentlige mangler fritar ham ikke for betalingsplikt, likeledes som kjøper ikke har rett til å motregne for eventuelle omtvistet motkrav i forbindelse med samme eller andre leveranser.

SIKKERHET

Selger forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for fakturabeløpet. Slik sikkerhet kan kreves etter at bestillingen er akseptert.

VAREFORSENDELSE/RISIKO

Risikoen for varen går over på kjøper når varen overleveres fra vårt lager til viderebefrakter eller arbeid starter på byggeplass.

RETUR

Retur av varer kan kun skje etter avtale med NorAlarm AS. Avtalt retur av varer godtgjøres med opprinnelig fakturabeløp minus 20 % returgebyr. Varer i defekt/åpnet emballasje tas ikke i retur. Returfrakt betales av kjøper. Spesialprodukter samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke.

ANNULLERING

Annullering av kjøp kan bare foretas etter nærmere skriftlig avtale med NorAlarm AS. Ved eventuell aksept fra NorAlarm AS side, vil et minimumsgebyr på 25 % av bestillingens verdi bli belastet kunden.

GARANTI/ANSVAR

Garantitiden for levert utstyr er 12 måneder med mindre annet er skriftlig avtalt. Garantitiden regnes fra leveringsdato. Kjøper er forpliktet til å kontrollere leveransen ved mottagelse og reklamasjon på mangler og feil skal meldes skriftlig straks og senest 14 dager etter mottagelsen. Feil/mangler som faller inn under NorAlarms ansvar vil bli reparert eller erstattet med nytt utstyr. Reparasjon forutsettes utført på vårt verksted. Skader som skyldes feil installasjon eller feilaktig/uvøren bruk av utstyret dekkes ikke. Videre dekkes kun varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger ved garantileveranser. NorAlarm AS er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller følgeskader som skyldes feil eller mangler ved levert utstyr eller tjeneste.

VED EGENUTFØRT BATTERIBYTTE PÅ NORALARM ALARMSYSTEM

Kunde aksepterer at ethvert inngrep i alarmsystemet utført av andre enn NorAlarm teknisk godkjente personell vil føre til at NorAlarm ikke kan garantere at ditt alarmsignal vil komme fram til NorAlarm og evt. brannvesenet i en skarp situasjon. Det tas forbehold om at alarmsystemet produkt og funksjonsgaranti fra systemleverandør vil kunne bortfalle etter fabrikkens leveransebetingelser dersom ikke autorisert personell gjør inngripen i alarmsystemet. Dersom NorAlarm må rette opp eventuelle feil etter kundens inngrep vil dette bli fakturert i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Det samme gjelder kostnad for unødige utrykninger som skyldes samme årsak. NorAlarm og/eller brannvesenet holdes ikke ansvarlig for manglende utrykning som skyldes ovennevnte inngrep av kunden. Dersom den som foretar inngrep i alarmsystemet handler på fullmakt fra kontraktsinnehaver påtar fullmektigen seg å informere videre om denne egenerklæring. Ovennevnte anses som akseptert fra den stund kunden åpner detektor og/eller på annen måte foretar eget inngrep på/i NorAlarms alarmutstyr.

LEVERINGSTID

Leveringstiden er iht. våre ordrebekreftelser. Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom: a) kjøper har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet. b) kjøper ikke i rett tid har gitt selger de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen. c) kjøper eller hans kunde forlanger forandring i leveransen, som kan forårsake forsinkelser. d) selger hindres i å fullføre leveransen på grunn av Force Majeure (definert som forhold partene med rimelighet ikke er herre over, inkludert streik, lockout o.l.). Selger skal varsle kjøper om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig.

TVISTER

Tvister om forståelse av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Om dette ikke fører frem skal saken avgjøres av de ordinære domstoler med Stavanger som verneting.

 

 

AVTALEVILKÅR BOLIGALARM

KONTRAKTSINNHOLDET

Det som er bestemt på forsiden av dette skjema, og de vilkår som her er bestemt, gjelder som kontrakt mellom partene for kjøp av alarmtjenester fra NorAlarm AS (heretter betegnet som NA). Det avtalte utstyr monteres hos kunden og NA vil på nedenfor angitte vilkår yte tjenester, service og utrykning, enten direkte selv eller gjennom andre. Med kunde menes i denne kontrakt den som overfor NA har akseptert installering av NA sine alarmsentraler og dertil hørende alarmtjeneste. Utstyret som monteres er spesifisert i pkt. 2, service i pkt. 3 og utrykning i pkt. 4. Alarmtjeneste omfatter kun det som er spesifisert i nærværende kontrakt og aksjonsplan. Fra den dag kunden undertegner kontrakt, gis angrefrist iht gjeldende lovgivning i forbrukerforhold.

INSTALLASJONSARBEIDET

I tillegg til utstyr som er nevnt i pkt. 2A inngår følgende i grunnpakken: Installasjon av utstyr og kabel. Tilknytning til NA´s alarmstasjon. Oppretting av aksjonsplan og rutine for bruk ved utløst alarm og utrykning. Brukeropplæring for alarmsystem. Installasjon utføres av NA eller installatør godkjent av NA.

Det forutsettes at 220 / 230 V. stikkontakt og telefonkontakt er innenfor 5 meter fra sentralenhetens plassering. NA kan beregne seg et tillegg som avtales med kunden ved installasjon av alarmsystemet om 220 / 230 V eller telefonkontakt ikke er innenfor 5 meter fra sentralenhetens plassering.

SERVICE

Service foretas på NA´s bekostning ved systemfeil. NA garanterer service innen 3 arbeidsdager etter at feilmelding er mottatt NA. I det all elektronikk har begrenset levetid, vil NA i nødvendighet utstrekning skifte ut hele eller deler av alarmsystemet, alarmutstyret dekkes av NA. Kunden bør regelmessig teste alarmsystemet, og ved evt. feil varsle NA. Om kunden etter installasjon av alarmsystemet utfører bygningsmessige endringer som krever forandring på alarmsystemet eller ombygning av systemet må kunden dekke kostnaden for dette. Det samme gjelder ved:

 1. Ytre fysiske påvirkninger eller andre ytre omstendigheter som f.eks. hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse. Se forøvrig pkt. 8G.
 2. Inngrep under abonnementsperioden i alarmsystemet foretatt av kunden eller andre uten skriftlig tillatelse av NA. Da NA garanterer for utrykning, service og deler må bare autoriserte NA installatører utføre service og vedlikehold. Dette er avgjørende for kvaliteten.
 3. Pålegg fra offentlig myndighet eller kommunikasjon, energi leverandør o.l. Kostnader pga feil i kommunikasjon, energileveranse fakturerer NA til kunde.
 4. Batteriskifte.

ALARMMOTTAK OG UTRYKNING

Alle alarmer kan kontrollringes av NA. Kunden skal da svare ved å oppgi riktig (hemmelig) stikkord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller dennes representant ikke svarer på telefon, ikke oppgir riktig stikkord eller vedkommende bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn fortsetter aksjonen med utrykning av den som utfører vektertjeneste for NA, alternativt politi eller brannvesen. Aksjon avlyses om alarmsystemet blir avslått med riktig kode rett etter utløst alarm. Aksjon avlyses også når kunde oppgir riktig stikkord etter at alarm er utløst. Dersom kunden ikke har mottatt oppringning fra NA skal kunden selv ringe NA i løpt av 3 minutt etter alarm er utløst for å stoppe aksjonen. Ved gjentatte alarmer på samme sone som indikerer feil, kan NA frakoble aktuell sone til feilen er utbedret. Slik frakobling skal varsles, om mulig før frakobling finner sted. NA fakturerer ikke utrykninger etter falsk alarm, utløst uten påviselig årsak med unntak av utvist uaktsomhet fra kundens side. NA vil kontakte kunden om det foreligger misbruk av tjeneste eller aksjoner som kan medføre svekket beredskap for øvrige kunder. I slike tilfeller vil NA kunne fakturer kunden for utrykning etter den til enhver tid gjeldene prisliste. De første 7 dagene etter installasjon ansees som en testperiode. Alarm fra alarmsystemet til kunden tas i mot av NA´s alarmmottak og kontrollringes, men det vil ikke bli foretatt utrykninger i testperioden. Likevel kan kunden særskilt bestille utrykning i testperioden.

BETALINGSBETINGELSER OG PRISJUSTERING

Tilknytningsavgiften forfaller til betaling 10 dager etter at anlegget er montert. Månedsabonnement faktureres kunden iht. avtalt termin. I den utstrekning kunden i henhold til nærværende kontraktsvilkår skal betale for utvidelser, ombygging og eventuelt annet, faktureres dette med forfall 10 dager fra faktureringsdato. NA har hvert år rett til å øke abonnementspris overensstemmende med økning i konsumprisindeksen. Eventuelle endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter, eller avgifter som ikke er forutsatt, eller endringer i teleoperatørens priser / betingelser, aksepteres videreført og gjort gjeldende overfor kunden fra det tidspunkt endringene trer i kraft.

EIERSKIFTE

Ved eventuelt salg av bolig, vil den nye eier kostnadsfritt kunne tre inn i nærværende kontrakt. Ved slik eierskifte skal NA varsles skriftlig.

KUNDENS PLIKTER

Før eller under installasjon, skal kunden fylle ut aksjonsplan på eget formular. Endringer av stikkord og/eller koder skal gjøres skriftlig med henvisning til tidligere stikkord og sendes NA. I tilfeller der innbrudd, innbruddsforsøk forekommer ved at kunden har mistet eller oppbevart nøkkel uforsvarlig etc. er ikke NA ansvarlig for tap eller skade.

ANSVAR OG BEGRENSNINGER

NA´s totale ansvar for tap og skader begrenses til det som er innenfor NA´s kontroll kr. 200.000,-, med mindre det foreligger forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos NA, eller noen som opptrer på vegne av NA. NA er ikke ansvarlig for tap som måtte følge av nødvendig frakobling i henhold til punkt 4. NA´s ansvar for tap eller skade er videre begrenset således:

 1. NA´s ansvar omfatter ikke indirekte skade eller følgeskade. Indirekte tap og følgeskade vil f.eks. omfatte omkostninger ved bruk av annen bolig under utbedringsarbeider og f.eks. tap i forbindelse med psykisk belastning etter innbrudd eller brann eller andre alarmutløsende faktorer.
 2. Dersom det oppstår leveringsforsinkelse, og det i tiden etter at alarmsystemet var lovet montert, men før alarmsystemet faktisk blir montert forekommer innbrudd, brann e.l. gis det ikke erstatning for tap / skade i denne forbindelse.
 3. NA vil ikke være ansvarlig for skade eller tap dersom kunden ikke har oppbevart sitt (hemmelige) stikkord eller kode på en betryggende måte og skade eller tap som er oppstått ved at uvedkommende ved kontrollringing har meddelt at utrykning ikke skal finne sted.
 4. NA er ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinkelser som følge av krig, krigslignende situasjoner, streik, lock out, boikott, blokade, naturkatastrofe eller lignende omstendighet, uansett om NA skulle være part i eller offer for slike hendelser.
 5. NA er ikke ansvarlig for konsekvenser av lovendringer eller pålegg fra offentlig myndighet. Heller ikke årsaker som hindrer fortsatt avtale eller endringer i eksisterende avtaler med lokale brannvesen eller responstjenester fra underleverandører.
 6. I tilfeller der innbrudd eller innbruddsforsøk fører til erstatning gjennom kundens forsikringsselskap, dekker NA egenandelen til kunden på forsikringsoppgjøret, begrenset oppad til kr. 2000,- i de tilfeller alarmen er aktivert.
 7. Ethvert arbeid, modifikasjon eller ytre påvirkningen mot kommunikasjon og telelinje, ISDN-analog adapter eller spenningsnett som nevnt under pkt. 3 a, b, c – også montasje av selve ISDN-analog adaptert eller kommunikasjonstilkobling – anses ikke som en del av NA alarmleveranse – men er en sak mellom kunde og leverandør av arbeidet og/eller tjenesten.

VARIGHET – OPPSIGELSE AV ABONNEMENT

Nærværende avtale er bindende for kunden i 12 måneder fra alarmtjenesten trer i kraft jfr. §5. Etter utløpet av 12 måneders perioden er det 3 mnd løpende oppsigelse. Oppsigelse av kundeforholdet må være skriftlig – og fra den som har inngått avtalen. Dersom NA sier opp avtalen i løpet av de første 12 måneder uten at dette skyldes mislighold fra kundens side, skal NA tilbakebetale en forholdsmessig del av tilknytningsavgiften. Ved vesentlig mislighold eller dersom en av partene skulle innstille sine betalinger, innlede akkordforhandlinger eller åpne konkurs, har den annen part rett til å si opp nærværende avtale med øyeblikkelig virkning. Ved avtalens opphør kan NA tilby ombygging av det installerte alarmsystem til et lokalt alarmsystem for kr 2 500,-. Dersom kunden ønsker ombygging må NA´s servicemann frakoble telefonforbindelsen og skifte alarmmerker. NA har eiendomsretten til alt installert utstyr inntil ovenstående er utført. Kunden overtar deretter det foreliggende alarmsystem som et lokalt alarmsystem uten overvåking eller tjenester i henhold til ovenstående. Ved avvikling av alarmtjenesten på grunn av mislighold fra kunden, har kunden ikke krav på ombygging og overtakelse i henhold til ovenstående. Kunden plikter å gi NA tilgang til lokasjon for demontering av NA´s alarmutstyr. Dersom kunden ikke ønsker å overta NA´s utstyr ved avvikling av kontrakten, plikter NA å demontere og fjerne det installerte alarmsystem iht. kostpris. NA har rett til å velge en rimelig men forsvarlig metode. Kunden plikter å gi NA tilgang til lokasjon for demonstrering av NA´s alarmutstyr og oblater. Merker m.v. i vegger etter skruer, kabler o.l. kan ikke forlanges fjernet for NA´s regning.

 

Ansvar ved batteribytte på alarm utført av kunde

Jeg (”Kunden”) bekrefter ved dette at jeg etter samtale med NorAlarm – til tross for fraråding – selv vil sørge for batteribytte på NorAlarms alarmsystem.

I den forbindelse aksepterer jeg:

1. Kunde skal kontakte alarmstasjonen på tlf.: 51 50 62 15 før det foretas batteriskifte, dette for å unngå utløsning av sabotasjealarm og/eller brannalarm.

2. Kunde aksepterer at ethvert inngrep i alarmsystemet utført av andre enn NorAlarm teknisk godkjente personell fører til at produkt og tjenestegaranti på det aktuelle produkt bortfaller. Dersom NorAlarm må rette opp eventuelle feil etter kundens inngrep vil dette bli fakturert i henhold til gjeldende satser. Det samme gjelder kostnad for unødige utrykninger som skyldes samme årsak. NorAlarm og/eller brannvesenet holdes ikke ansvarlig for manglende utrykning som skyldes ovennevnte inngrep av kunden.

Husk test av alarmen med jevne mellomrom, spesielt ved batteribytte!

Dersom den som foretar inngrep i alarmsystemet handler på fullmakt fra kontraktsinnehaver påtar fullmektigen seg å informere videre om denne egenerklæring.

Ovennevnte anses som akseptert fra den stund kunden åpner detektor og/eller på annen måte foretar eget inngrep på/i NorAlarms alarmutstyr.